100 வது நாள் இன்ஸ்பிரேஷனில் உருவாகும் பவுடர்

0

100வது நாள் படத்தின் தாக்கம் இன்று வரைமறக்க முடியாது..
பவுடர் அதை நினைவுட்டும்

#TRAILERFROMAUGUST15 ?

@vijaysrig #Director
#POWDER #பவுடர்

@Vidya_actress @onlynikil
@aadhavan_aaa #singamPuli

@RpDft #Sammusic #Guna @onlygmedia
#NM #NikilMurukan

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.